AS “Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma attālinātās sabiedriskās apspriešanas rīkošanā tiks izmantota “MS Teams” aplikācija.

 

Lai varētu pievienoties sabiedriskai apspriešanai, Jums jāuzspiež virsū uz zemāk pievienotās hipersaites:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQxNThjNjQtZTk3MC00MzYyLWFlN2YtYzkwMDg3OTUzYjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d5903750-8a9b-4db6-87b7-a5e8230e9d2f%22%2c%22Oid%22%3a%22d4116a60-5cf3-463f-a670-d3eef9709bd8%22%7d

 

Saite tiks atvērta izmantojot “MS Teams” aplikāciju. Ja uz Jūsu ierīces nav “MS Teams” aplikācijas, tad hipersaiti var atvērt izmatojot interneta pārlūkprogrammu “Microsoft Edge”. Izmantojot “MS Teams” aplikāciju vai “Microsoft Edge” pārlūkprogrammu, lūdzu, pieslēdzoties sabiedriskai apspriešanai, norādiet savu vārdu un uzvārdu. Ja vēlaties piedalīties sabiedriskās apspriešanas diskusijā, atļaujiet aplikācijām izmantot Jūsu ierīces mikrofonu un videokameru.

 

Sabiedriskās apspriešanas laikā tiks veikts video un audio ieraksts.