Vides aizsardzības politika

AS „Ķekava Foods” apzinās un izprot savas darbības radīto ietekmi uz apkārtējo vidi. Uzņēmums iegulda resursus negatīvas ietekmes uz vidi samazināšanai, sekmējot stabilu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, lai saglabātu tīru un veselībai nekaitīgu apkārtējo vidi.
Mūsu mērķis vides aizsardzībā ir uzturēt un nepārtraukti pilnveidot videi draudzīgu ražošanu atbilstoši vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, izmantojot labākās pieejamās tehnoloģijas un pastāvīgi samazinot uzņēmuma darbības rezultātā radīto ietekmi uz apkārtējo vidi.

Mūsu ikdiena ir nepārtraukts darbs pie dabas resursu aizsardzības un enerģijas patēriņa samazināšanas:

  • Ieviešot un izmantojot videi draudzīgas un ekonomiski pamatotas tehnoloģijas.
  • Veicot atkritumu šķirošanu un lielu daļu atkritumus, tai skaitā bīstamos atkritumus, nododam otrreizējai pārstrādei.
    Īstenojot sadarbību ar iepakojuma apsaimniekotāju, kas nodrošina uzņēmuma izlietotā iepakojuma savākšanu, šķirošanu un pārstrādi otrreizējās izejvielās.
  • Novērtējam ietekmi uz apkārtējo vidi kvantitatīvi un kvalitatīvi ikvienam jaunam projektam un investīciju programmai
  • Uzturot atklātu dialogu ar iesaistītajām pusēm – patērētājiem, regulējošajām institūcijām, darbiniekiem, piegādātājiem un kaimiņiem, – lai nodrošinātu, ka tiktu ņemtas vērā intereses un prasības vides jautājumos.
  • Izglītojot darbinieku vides aizsardzības apziņas paaugstināšanu, lai vēl veiksmīgi īstenotu uzņēmuma izvirzītos mērķus vides aizsardzībā.