Kvalitātes un pārtikas drošības politika

AS „Ķekava Foods” sev saistošās pārtikas aprites ķēdes ietvaros nodrošina klientus un patērētājus ar kvalitatīviem, patēriņam drošiem un atbilstošiem produktiem.

  • Produkti ir kvalitatīvi un patēriņam droši visā to ražošanas un lietošanas derīguma laikā.
  • Izejvielas un iepakojuma materiāli ir droši un atbilstoši izmantošanai gaļas produktiem.
  • Produktu ražošanas process notiek kontrolētos apstākļos atbilstoši HACCP principiem.
  • Atklāti runājam un sadarbojamies par pārtikas drošības aspektiem ar ieinteresētām pusēm.
  • Rūpīgi un atbildīgi izskatām pretenzijas.
  • Pastāvīgi pilnveidojam zināšanas un izpratni par pārtikas kvalitāti un drošību.
  • Sistemātiski un pastāvīgi uzlabojam sniegumu kvalitātes un pārtikas drošības jomā, vispusīgi izvērtējot savu darbību un nosakot mērķus un uzdevumus.
  • Veidojam partnerattiecības ar klientiem un piegādātājiem, panākot viņu uzticēšanos uzņēmumam kā drošam sadarbības partnerim.
  • Uzņēmumā vadītie procesi ir vērsti uz plānoto rezultātu sasniegšanu, izzinot, sabalansējot un īstenojot uzņēmuma darbā ieinteresēto pušu – klientu, patērētāju, akcionāru, darbinieku, partneru un sabiedrības – vajadzības un vēlmes.
  • Strādājam saskaņā ar saistošām likumdošanas un klientu prasībām.