11.09.2018

SSA protokols 10.09.18.

Iesniegums IVN 20.06.18.

Šī gada 6. septembrī Doles Tautas namā, Rīgas ielā 26, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā plkst. 18:00 notika ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme par AS “Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksa pārbūvi un ražošanas apjomu palielināšanu nekustamajos īpašumos “Auda” (kad. apzīmējums 8070 008 1943), “Lejieši” (kad. apzīmējums 8070 008 3088) un “Mežvistas” (kad. apzīmējums 8070 008 1399).

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokolu iespējams iepazīties šeit: SSA protokols 10.09.18.pdf

Ar paredzētas darbības iesniegumu iespējams iepazīties šeit: Iesniegums IVN 20.06.18.pdf

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 13. septembrim.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

  • Ķekavas novada pašvaldības 1. stāvā esošajā Klientu apkalpošanas centrā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā darba laikā,
  • AS „Putnu fabrika Ķekava” tīmekļa vietnē www.vistas.lv;
  • Tīmekļa vietnē www.kekava.lv

Paziņojums publicēts 24.08.2018. Rīgas apriņķa avīzē, izdevumā Nr. 63 (8886).