Paredzētās darbības nosaukums: AS “Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana

Paredzētās darbības vieta: Īpašumi “Auda” (kad. apz. 80700081943), “Lejieši” (kad. apz. 80700083088), “Mežvistas” (kad. apz. 80700081399), Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

Ierosinātājs: AS “Putnu fabrika Ķekava”, reģ. Nr.: 50003007411, adrese: Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, tālr. 67874000

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 16. jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 5-02/7 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu AS “Putnu fabrika Ķekava” ierosinātajai darbībai

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums un datums, kad ziņojums (arī aktualizētā ziņojuma versija) iesniegts birojā: Ziņojums “AS “Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana” sagatavots 2021. gada jūnijā (1. redakcija iesniegta birojā 10.06.2021.; 2. redakcija – 28.12.2021.)

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Ar ziņojumu un tā pielikumiem var iepazīties interneta vietnē: https://environment.lv/lv/aktualitates/sabiedriskas-apspriesanas/pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-iesniegsanu-vides-parraudzibas-valsts-biroja-atzinuma-sanemsanai-as-putnu-fabrika-kekava.html