Paredzētās darbības nosaukums: mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksa “Putnu fabrika Ķekava” pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana Ķekavas novada Ķekavas pagastā

Ierosinātājs: AS „Putnu fabrika Ķekava”, reģ. Nr. 50003007411

Iespējamās paredzētās darbības vietas: Paredzētā darbība tiks īstenota nekustamajos īpašumos ”Stiebri” (kad. apzīmējums 8070 008 1021), ”Broileri” (kad. apzīmējums 8070 0081 834), „Caunes” (kad. apzīmējums 8070 008 0381), „Vistiņas” (kad. apzīmējumi 8070 008 1025, 8070 008 1034 un 8070 008 1212), “Putnu fabrika Ķekava” (kad. apzīmējumi 8070 008 1024, 8070 008 1023, 8070 008 1194, 8070 008 1288, 8070 008 1195, 8070 008 1233 un 8070 008 1232), „Mežvistas” (kad. apzīmējums 8070 008 1399), „Krieviņi” (kad. apzīmējums 8070 008 0031), „Virzas” (kad. apzīmējums 8070 008 0478), ”Gintas” (kad. apzīmējumi 8070 008 3089 un 8070 008 0395), „Pļavnieki” (kad. apzīmējums 8070 008 0979), „Jaundruvas” (kad. apzīmējums 8070 008 0479), „Mašēni” (kad. apzīmējums 8070 008 0995) un „Fortius” (kad. apzīmējums 8070 008 2692).

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 3. novembra lēmums Nr.493 un 2015. gada 23. februāra lēmums Nr. 45.

Paredzētās darbības apraksts: Paredzētā darbība ir mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksa “Putnu fabrika Ķekava” pārbūve, t.sk. putnu novietņu pārbūve, un ražošanas apjomu palielināšana, kā rezultātā plānots sasniegt šādus ražošanas gada apjomus:

 • Mājputnu (broileri, jaunputni, pieaugušie putni) vietu skaits novietnēs – ne vairāk kā 2 700 000 vietas;
 • Inkubējamās olas – ne vairāk kā 34 600 000 gabalu;
 • Nepieciešamais barības izlietojums – ne vairāk kā 70 000 tonnas;
 • Putnu gaļas ražošana – ne vairāk kā 65 000 tonnas (nokauto putnu apjoms (dzīvsvars)), t.sk. svaiga gaļa – ne vairāk kā 50 000 tonnas, gaļas izstrādājumi – ne vairāk kā 7 500 tonnas (kūpinājumi – līdz 1 500 tonnas; pārējie – līdz 6 000 tonnas);
 • Kautuves blakusprodukti – ne vairāk kā 14 000 tonnas;
 • Kritušo putnu iznīcināšana – ne vairāk kā 1 000 tonnas;
 • Putnu mēsli – ne vairāk kā 26 500 tonnas.
 • Kompleksa pārbūves ietvaros paredzēts veikt jaunu objektu būvniecību un esošo objektu pārbūvi.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

 • Ķekavas novada pašvaldības 1. stāvā esošajā Klientu apkalpošanas centrā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā darba laikā un tīmekļa vietnē kekava.lv,
 • AS „Putnu fabrika Ķekava” tīmekļa vietnē vistas.lv;
 • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē environment.lv;
 • Vides pārraudzības valsts birojā darba laikā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tīmekļa vietnē vpvb.gov.lv.
 • Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2015. gada 5. maijam Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv.

Publikācija laikrakstā: Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu publicēts 2015. gada 14. aprīlī Ķekavas novada domes informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads” Nr. 4 (190).

Ar sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāliem var iepazīties šeit:

 • AS “Putnu fabrika Ķekava” 2014. gada 19. augusta paredzētās darbības iesniegums
 • Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2014. gada 11.septembra paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums RI14SI0214
 • Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 3. novembra lēmums Nr.493 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
 • AS “Putnu fabrika Ķekava” 2015. gada 11. februāra paredzētās darbības iesniegums
 • Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 23. februāra lēmums Nr. 45 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
 • AS “Putnu fabrika Ķekava” 2015. gada 11. marta iesniegums par precizējumiem paredzētās darbības zemes vienībās
 • Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 24. marta vēstule Nr. 3-01/482 par precizējumiem paredzētās darbības zemes vienībās
 • Ķekavas novada domes 2015. gada 26. marta lēmums 2.§ 1. Ķekavas novada pašvaldības viedoklis par A/S “Putnu fabrika Ķekava” paredzētās darbības izmaiņām