Paziņojums tiks publicēts 2021. gada 13. aprīļa Ķekavas novada informatīvajā izdevumā “Ķekavas Novads” Nr. 4 (262)

Paredzētās darbības nosaukums: AS “Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana

 

Ierosinātājs: AS “Putnu fabrika Ķekava”, reģ. Nr.: 50003007411, adrese: Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, tālr. 67874000. Paredzētās darbības vieta: Īpašumi “Auda” (kad. apz. 80700081943), “Lejieši” (kad. apz. 80700083088), “Mežvistas” (kad. apz. 80700081399), Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 16. jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 5-02/7 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu un 2018. gada 5. novembrī izdeva programmu Nr. 5-03/8 ziņojuma sagatavošanai. Ziņojuma sagatavotājs: AS “Putnu fabrika Ķekava” paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu 2021. gada martā sagatavoja SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu: Sabiedriskās apspriešanas process notiks no 2021. gada 13. aprīļa līdz 14. maijam. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta nosacījumiem sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies attālināti 2021. gada 21. aprīlī plkst. 18.00. Ne vēlāk, kā 2021. gada 19. aprīlī tīmekļa saite un pievienošanās instrukcija, kas izmantojamas, lai pievienotos sanāksmei, tiks publicēta:

  • AS “Putnu fabrika Ķekava” tīmekļa vietnē vistas.lv sadaļā Jaunumi;
  • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes environment.lv sadaļā Aktualitātes.

Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par paredzēto darbību un sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Sanāksme tiks ierakstīta, un tās ieraksts (t.sk. prezentācijas) būs pieejams AS “Putnu fabrika Ķekava”, SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” un Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnēs līdz 28. aprīlim.

Atbildes uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par paredzēto darbību, kuri tiks saņemti līdz 28. aprīlim (ieskaitot), tiks sniegtas līdz 30. aprīlim plkst. 20:00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa vietnē www.environment.lv un atbildot uz sūtītāju e-pastiem.

Sakarā ar to, ka sabiedriskās apspriešanas process notiek attālināti, atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam, ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un tā kopsavilkumu no 13. aprīļa var iepazīties attālināti:

  • Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē kekava.lv;
  • AS “Putnu fabrika Ķekava” tīmekļa vietnē vistas.lv;
  • ziņojuma sagatavotāja tīmekļa vietnē environment.lv.

Problēmu vai neskaidrību gadījumā, kas rodas, meklējot vai iepazīstoties ar informāciju, kā arī saistībā ar sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, lūdzam sazināties ar ziņojuma izstrādātajiem pa tālruni +371 67242411.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2021. gada 14. maijam var iesniegt SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, sūtot tos uz adresi Vīlandes iela 3-6, Rīga, Latvija LV-1010 (elektroniskā pasta adrese: vistas@environment.lv), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv).