Iesniegums IVN 20.06.18.

Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 16. jūlijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/7 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai – mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksa pārbūvei un ražošanas apjomu palielināšanai īpašumos “Auda”, “Lejieši” un “Mežvistas”.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS „Putnu fabrika Ķekava” (Reģ. Nr. 50003007411, adrese: “Putnu fabrika Ķekava”, Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV-2123).

Plānotā darbība (18 jaunas broileru mītnes) paredzēta nekustamos īpašumos “Auda” (kad. apzīmējums 8070 008 1943) un “Lejieši” (kad. apzīmējums 8070 008 3088). 20 pieaugušo putnu mītnes, kurās paredzēts nomainīt pieaugušo putnu audzēšanu pret broileru audzēšanu, atrodas jau izmantotajā nekustamā īpašumā “Mežvistas” (kad. apzīmējums 8070 008 1399).

Šī gada 18. oktobrī Doles Tautas namā, Rīgas ielā 26, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā plkst. 18:30 notiks atkārtota ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

  • Ķekavas novada pašvaldības 1. stāvā esošajā Klientu apkalpošanas centrā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā darba laikā,
  • AS „Putnu fabrika Ķekava” tīmekļa vietnē www.vistas.lv;
  • Tīmekļa vietnē www.kekava.lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 28. oktobrim.