Paredzētās darbības nosaukums: Mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksa „Putnu fabrika Ķekava” pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana Ķekavas novada Ķekavas pagastā

Paredzētās darbības vieta: Nekustamie īpašumi „Stiebri” (kad. apzīmējums 8070 008 1021), „Broileri” (kad. apzīmējums 8070 0081 834), „Caunes” (kad. apzīmējums 8070 008 0381), „Vistiņas” (kad. apzīmējumi 8070 008 1025, 8070 008 1034 un 8070 008 1212), „Putnu fabrika Ķekava” (kad. apzīmējumi 8070 008 1024, 8070 008 1023, 8070 008 1194, 8070 008 1288, 8070 008 1195, 8070 008 1233 un 8070 008 1232), „Mežvistas” (kad. apzīmējums 8070 008 1399), „Krieviņi” (kad. apzīmējums 8070 008 0031), „Virzas” (kad. apzīmējums 8070 008 0478), „Gintas” (kad. apzīmējumi 8070 008 3089 un 8070 008 0395), „Pļavnieki” (kad. apzīmējums 8070 008 0979), „Jaundruvas” (kad. apzīmējums 8070 008 0479), „Mašēni” (kad. apzīmējums 8070 008 0995), „Fortius” (kad. apzīmējums 8070 008 2692).

Ierosinātājs: AS „Putnu fabrika Ķekava”, reģ. Nr. 50003007411

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 493 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2014. gada 3. novembrī un lēmums Nr. 45 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2015. gada 23. februārī, IVN programma izsniegta 2015. gada 4. jūnijā. Ziņojums „Mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksa „Putnu fabrika Ķekava” pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana Ķekavas novada Ķekavas pagastā” sagatavots 2015. gada novembrī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 3. decembrī plkst. 18:00 Doles Tautas namā, Rīgas ielā 26, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (ieeja no Tūrisma informācijas centra).

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības 1. stāvā esošajā Klientu apkalpošanas centrā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā darba laikā, AS „Putnu fabrika Ķekava” tīmekļa vietnē www.vistas.lv un ziņojuma sagatavotāja tīmekļa vietnē – www.environment.lv

Pilna ziņojuma tekstu lasiet šeit