Piesārņojošā darbība un vieta: AS „Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvas audzēšanas komplekss. Nekustamie īpašumi “Stiebri” (kad. apzīmējums 8070 008 1021), “Broileri” (kad. apzīmējums 8070 0081 834), “Caunes” (kad. apzīmējums 8070 008 0381), “Vistiņas” (kad. apzīmējumi 8070 008 1025, 8070 008 1034 un 8070 008 1212), “Putnu fabrika Ķekava” (kad. apzīmējumi 8070 008 1024, 8070 008 1023, 8070 008 1194, 8070 008 1288, 8070 008 1195, 80700081196, 8070 008 1233 un 8070 008 1232), “Mežvistas” (kad. apzīmējums 8070 008 1399), “Jaundruvas” (kad. apzīmējums 8070 008 0479), “Krieviņi” (kad. apzīmējums 8070 008 0031), “Virzas” (kad. apzīmējums 8070 008 0478), “Gintas” (kad. apzīmējumi 8070 008 3089 un 8070 008 0395), “Plavnieki” (kad. apzīmējums 8070 008 0979), “Mašēni” (kad. apzīmējums 8070 008 0995), “Fortius” (kad. apzīmējums 8070 008 2692).

Iekārtas īpašnieks un operators: AS „Putnu fabrika Ķekava”, reģ. Nr. 50003007411

Ar sagatavoto iesniegumu un iesnieguma kopsavilkumu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības 1. stāvā esošajā Klientu apkalpošanas centrā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā darba laikā, AS „Putnu fabrika Ķekava” tīmekļa vietnē www.vistas.lv, kā arī Valsts vides dienesta interneta mājaslapā – http://www.vvd.gov.lv/sabiedribas-lidzdaliba/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/.

Iesnieguma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 6. martā plkst. 18:00 Doles Tautas namā, Rīgas ielā 26, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (ieeja no Tūrisma informācijas centra).

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokli par atļaujas grozījumu izsniegšanu un tās nosacījumiem var iesniegt līdz 2018. gada 22. martam (pasta zīmogs) Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.

Iesniegums atļaujas grozījumu saņemšanai A kategorijas piesārņojošai darbībai pieejams šeit:

Iesniegums A kategorijas atļaujas grozījumiem_PF Kekava.pdf

Iesnieguma kopsavilkums A kategorijas atļaujas grozījumiem:

Iesnieguma kopsavilkums A kategorijas atļaujas grozījumiem